Advokatska kancelarija

 

Još 1874. godine francuski advokat Paje(Paillet) formulisao je advokata sledećim rečima:

,,Dajte jednom čoveku sve DUHOVNE kvalitete, dajte mu sve KARAKTERNE kvalitete, uzmite da je SVE VIDEO, SVE NAUČIO I SVE ZAPAMTIO, da je RADIO TRIDESET GODINA bez odmora, da ima svojstva PISCA, KRITIČARA i MORALISTE, da poseduje ISKUSTVO STARCA, ENERGIJU MLADIĆA i NEPOGREŠIVO PAMĆENjE DETETA,
dodajte još da su sve vile sakupile oko njegove kolevke da mu poklone sve ove darove
– MOŽDA ćete u tom slučaju imati uslove za savršenog advokata”.

kancelarija

 

 ŠTA SVE RADI ADVOKATSKA KANCELARIJA INjAC:      

TUŽBA RADI SVOJINE PO OSNOVU ODRŽAJA

TUŽBA RADI SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI

TUŽBA RADI PRAVA KORIŠĆENjA NEPOKRETNOSTI

TUŽBA ZA UTVRĐENjE PRAVA SLUŽBENOSTI

TUŽBA RADI UTVRĐENjA POSTOJANjA PRAVA SLUŽBENOSTI

TUŽBA ZA UKIDANjE PRAVA SLUŽBENOSTI

ODGOVOR NA TUŽBU ZA UKIDANjA PRAVA SLUŽBENOSTI SA PROTIVTUŽBOM

TUŽBA ZBOG SMETANjA POSEDA

TUŽBA ZBOG SMETANjA PRAVA SLUŽBENOSTI

TUŽBA ZA VRAĆANjE ZAUZETOG ZEMLjIŠTA

PROTIVTUŽBA ZA ISPLATU VREDNOSTI ZAUZETOG ZEMLjIŠTA

TUŽBA ZA UTVRĐENjE NIŠTAVOSTI UGOVORA O PROMETU NEPOKRETNOSTI

TUŽBA RADI VRAĆANjA ZAUZETOG ZEMLjIŠTA

TUŽBA ZA UTVRĐENjE PRAVA PREČE KUPOVINE

TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE

TUŽBA ZA NAKNADU NEMATERIJALNE ŠTETE

TUŽBA ZA IZVRŠENjE UGOVORA O ZAKUPU

TUŽBA ZA ISPLATU DUGA ZA ZAKUPNINU

TUŽBA ZA UTVRĐENjE, ČINIDBU I NAKNADU ŠTETE

TUŽBA RADI ČINIDBE

TUŽBA ZBOG NEOSNOVANOG OBOGAĆENjA

TUŽBA ZA RASKID UGOVORA O POKLONU

TUŽBA RADI DUGA

TUŽBA SA PREDLOGOM ZA IZDAVANjE PLATNOG NALOGA

TUŽBA SA PREDLOGOM ZA IZDAVANjE PLATNOG NALOGA

TUŽBA ZA SMANjENjE RASPOLAGANjA UGOVOROM O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANjU

TUŽBA ZA UTVRĐENjE NASLEDNOG DELA

TUŽBA ZA URAČUNAVANjE POKLONA U NASLEDNI DEO

TUŽBA ZA POVEĆANjE NASLEDNOG DELA BRAČNOG DRUGA

TUŽBA ZA UTVRĐENjE POSTOJANjA TESTAMENTA

TUŽBA ZA UTVRĐENjE DA PISANI TESTAMENT NE PROIZVODI PRAVNO DEJSTVO

TUŽBA RADI UTVRĐENjA ZAOSTAVŠTINE

TUŽBA RADI UTVRĐENjA NAMIRENjA NASLEDNIKA

TUŽBA RADI UTVRĐENjA DA UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANjU NE PROIZVODI PRAVNO DEJSTVO

TUŽBA ZA PONIŠTAJ USMENOG ZAVEŠTANjA

TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE PRIČINjENE OD STRANE ZAPOSLENOG

TUŽBA POSLODAVCA ZA REGRESIRANU NADOKNADU ŠTETE KOJU JE PROUZROKOVAO ZAPOSLENI TREĆEM LICU

TUŽBA PROTIV POSLODAVCA RADI ZAŠTITE OD ZLOSTAVLjANjA NA RADU UČINjENOG OD STRANE DRUGOG ZAPOSLENOG SA PREDLOGOM ZA ODREĐIVANjE PRIVREMENE MERE

TUŽBA RADI NAKNADE ZARADE I DRUGIH PRIMANjA PO OSNOVU RADA

TUŽBA ZA RAZVOD BRAKA

PREDLOG ZA SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA

TUŽBA RADI UTVRĐENjA BRAČNE TEKOVINE

TUŽBA RADI SVOJINE PO OSNOVU STICANjA U BRAKU

TUŽBA RADI SVOJINE PO OSNOVU BRAČNOG DOPRINOSA

TUŽBA ZA PROMENU VISINE IZDRŽAVANjA

TUŽBA ZA UKIDANjE IZDRŽAVANjA

TUŽBA RADI UTVRĐENjA OČINSTVA

TUŽBA RADI OSPORAVANjA OČINSTVA

TUŽBA ZA UTVRĐENjE POSTOJANjA ODNOSNO NEPOSTOJANjA NEKE ISPRAVE

TUŽBA ZA ISELjENjE IZ STANA-KUĆE

PROŠIRENjE TUŽBENOG ZAHTEVA

TUŽBA ZA GLAVNO MEŠANjE

PODNESAK TUŽENOG ZA MEŠANjE U PARNICU

PODNESAK KOJIM SE PREINAČUJE TUŽBENI ZAHTEV

PODNESAK TUŽIOCA SA PREDLOGOM ZA PONAVLjANjE POSTUPKA

PODNESAK TUŽENOG SA ODGOVOROM NA TUŽBU SA PROTIVTUŽBOM

PODNESAK TUŽENOG – PRIGOVOR NA PLATNI NALOG

PODNESAK U PARNICI – PRIMEDBE NA NALAZ I MIŠLjENjE VEŠTAKA

ŽALBA NA PRESUDU

REVIZIJA PRESUDE

RAZNI PODNESCI U PARNIČNOM POSTUPKU

PODNESAK SUDU ZBOG SPREČENOSTI TUŽENOG DA PRISUSTVUJE ROČIŠTU ZA GLAVNU RASPRAVU

PODNESAK SUDU ZBOG SPREČENOSTI TUŽENOG DA PRISUSTVUJE NA ROČIŠTU ZA GLAVNU RASPRAVU

PREDLOG ZA VRAĆANjE U PREĐAŠNjE STANjE

ODGOVORI NA TUŽBU

OSNIVANjE UDRUŽENjA – klasteri

PODNESCI U POSTUPKU IZVRŠENjA

PREDLOG ZA IZVRŠENjE NA OSNOVU VERODOSTOJNE ISPRAVE

TUŽBA RADI NEDOPUSTIVOSTI IZVRŠENjA

PREDLOG ZA IZVRŠENjE NA OSNOVU IZVRŠNE ISPRAVE

PREDLOG ZA IZVRŠENjE NA OSNOVU IZVRŠNE ISPRAVE STAVLjANjEM ZABRANE NA ZARADU IZVRŠNOG DUŽNIKA

PREDLOG ZA IZVRŠENjE PRIVREDNOM SUDU NA OSNOVU VERODOSTOJNE ISPRAVE

PRIGOVOR DUŽNIKA PROTIV REŠENjA O IZVRŠENjU

RAZNI UGOVORI

PREDLOG ZA DEOBU NEPOKRETNOSTI

PREDLOG ZA LIŠENjE POSLOVNE SPOSOBNOSTI

PREDLOG ZA PROGLAŠENjE NESTALOG LICA ZA UMRLO

VANPARNIČNI PREDLOG ZA PRODUŽENjE RODITELjSKOG PRAVA

PREDLOG ZA LIŠENjE RODITELjSKOG PRAVA

PREDLOG RADI POLAGANjA DEPOZITA

PREDLOG ZA OBEZBEĐENjE DOKAZA

PREDLOG ZA OPOZIV PUNOMOĆJA

PODNESAK U OSTAVINSKOM POSTUPKU

MOLBA ZA DOZVOLU ZA STUPANjE U BRAK

PREDLOG ZA POKRETANjE OSTAVINSKE RASPRAVE

PREDLOG ZA UREĐENjE MEĐA

PODNESAK ZA IZLAZAK SUDA NA LICE MESTA

PREDLOG ZA RASKID UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANjU

PREDLOG ZA DEOBU ZAJEDNIČKE IMOVINE

PREDLOG ZA DEOBU NEPOKRETNOSTI

PREDLOG ZA UREĐENjE UPRAVLjANjA I KORIŠĆENjA ZAJEDNIČKE STVARI

OBAVEŠTENjE SUDU O USMENOJ IZJAVI ZAVEŠTAOCA

UPRAVNE TUŽBE

ZAHTEV ZA REHABILITACIJU

SPORAZUM O PRIZNANjU KRIVIČNOG DELA

PRIVATNA TUŽBA ZBOG LAKE TELESNE POVREDE

PRIVATNA TUŽBA ZBOG UVREDE I LAKE TELESNE POVREDE

PRIVATNA TUŽBA ZBOG UGROŽAVANjA SIGURNOSTI

PRIVATNA TUŽBA ZBOG NARUŠAVANjA NEPOVREDIVOSTI STANA

PRIVATNA TUŽBA ZBOG NEOVLAŠĆENOG PRISLUŠKIVANjA I TONSKOG SNIMANjA

PRIVATNA TUŽBA ZBOG NEOVLAŠĆENOG FOTOGRAFISANjA

PRIVATNA TUŽBA ZBOG POVREDE TAJNOSTI PISMA ILI DRUGIH POŠILjKI

PRIVATNA TUŽBA ZBOG NEOVLAŠĆENOG OTKRIVANjA TAJNE

PRIVATNA TUŽBA ZBOG KRIVIČNOG DELA KLEVETE

PRIVATNA TUŽBA ZBOG KRIVIČNOG DELA KLEVETE PREKO ŠTAMPE

PRIVATNA TUŽBA ZBOG KRIVIČNOG DELA UVREDE

PRIVATNA TUŽBA ZBOG KRIVIČNOG DELA UVREDE

PRIVATNA TUŽBA ZBOG KRIVIČNOG DELA UVREDE PUTEM ŠTAMPE

PRIVATNA TUŽBA ZBOG KRIVIČNOG DELA UVREDE

PRIVATNA TUŽBA ZBOG KRIVIČNOG DELA OBLjUBE SA DETETOM

PRIVATNA TUŽBA ZBOG KRIVIČNOG DELA SITNO DELO KRAĐE, UTAJE ILI PREVARE

PRIVATNA TUŽBA ZBOG KRIVIČNOG DELA ODUZIMANjA TUĐE STVARI

PRIVATNA TUŽBA ZBOG KRIVIČNOG DELA UNIŠTENjA I OŠTEĆENjA TUĐE STVAR

PRIVATNA TUŽBA ZBOG KRIVIČNOG DELA OŠTEĆENjA TUĐIH PRAVA

PRIVATNA TUŽBA ZBOG KRIVIČNOG DELA NEOVLAŠĆENOG ZAUZIMANjA TUĐEG ZEMLjIŠTA

PODNESCI PO PRIVATNIM TUŽBAMA

PREDLOG PRIVATNOG TUŽIOCA ZA VRAĆANjE U PREĐAŠNjE STANjE

PODNESAK PRIVATNOG TUŽIOCA SA PREDLOGOM DA SE SASLUŠAJU SVEDOCI

PODNESAK PRIVATNOG TUŽIOCA SA PREDLOGOM DA SE PRETRES ODRŽI U NjEGOVOM PRISUSTVU, ZBOG SPREČENOSTI DA BUDE PRISUTAN

PODNESAK OKRIVLjENOG SA PREDLOGOM DA SE SASLUŠAJU SVEDOCI

PODNESAK OKRIVLjENOG SA OBAVEŠTENjEM DA JE ZBOG BOLNIČKOG LEČENjA SPREČEN DA BUDE PRISUTAN NA GLAVNOM PRETRESU

PODNESAK BRANIOCA OKRIVLjENOG DA SE OKRIVLjENI PUSTI NA SLOBODU IZ PRITVORA

PODNESAK OKRIVLjENOG SA PRIMEDBOM NA NALAZ I MIŠLjENjE VEŠTAKA

PREDLOG ZA DOPUNU ISTRAGE OD STRANE OŠTEĆENOG

PODNESCI SVEDOKA ZA PRAVDANjE IZOSTANKA SA PRETRESA

PODNESAK SA ZAHTEVOM ZA IZUZEĆE SUDIJE

PODNESAK SA ZAHTEVOM OKRIVLjENOG ZA PONAVLjANjE KRIVIČNOG POSTUPKA

PODNESAK SA ZAHTEVOM OKRIVLjENOG ZA VANREDNO PREISPITIVANjE PRAVOSNAŽNE PRESUDE

PODNESAK OKRIVLjENOG ZA VANREDNO UBLAŽAVANjE KAZNE

PODNESCI OŠTEĆENOG ZA NAKNADU ŠTETE U KRIVIČNOM POSTUPKU

ŽALBA PRIVATNOG TUŽIOCA NA PRESUDU

ŽALBA OKRIVLjENOG NA PRESUDU

MOLBA JAVNOM TUŽIOCU ZA ULAGANjE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI

PREDLOG ZA PRIHVATANjE JEMSTVA

MOLBA ZA POMILOVANjE

KRIVIČNA PRIJAVA ZA KRIVIČNO DELO TEŠKE TELESNE POVREDE

KRIVIČNA PRIJAVA ZA KRIVIČNO DELO DAVANjA LAŽNOG ISKAZA

KRIVIČNA PRIJAVA ZA KRIVIČNO DELO UGROŽAVANjA OPASNIM ORUĐEM

KRIVIČNA PRIJAVA ZA KRIVIČNO DELO SILOVANjA

KRIVIČNA PRIJAVA ZA KRIVIČNO DELO NEDAVANjA IZDRŽAVANjA

KRIVIČNA PRIJAVA ZA KRIVIČNO DELO PREVARE

ZAHTEV ZA SPROVOĐENjE ISTRAGE

OPTUŽNI PREDLOG ZBOG KRIVIČNOG DELA UČESTVOVANjA U TUČI

OPTUŽNI PREDLOG ZBOG KRIVIČNOG DELA NEDAVANjA IZDRŽAVANjA

OPTUŽNI PREDLOG ZBOG KRIVIČNOG DELA UGROŽAVANjA JAVNOG SAOBRAĆAJA

OPTUŽNI PREDLOG ZBOG KRIVIČNOG DELA UGROŽAVANjA OPASNIM ORUĐEM

PRIGOVOR NA OPTUŽNICU

OPTUŽNICA ZBOG KRIVIČNOG DELA TEŠKE TELESNE POVREDE

MOLBA ZA USLOVNI OTPUST SA IZDRŽAVANjA KAZNE ZATVORA<

USTAVNA ŽALBA

INICIJATIVA ZA OCENU USTAVNOSTI I/ILI ZAKONITOSTI OPŠTEG AKTA

PREDSTAVKA EVROPSKOM SUDU ZA LjUDSKA PRAVA U STRAZBURU

PUNOMOCJE